Share   Report!   Description

1. Sahih-i Buharî'den "Zikrin Fazileti" ile ilgili hadis:

Kuteybetu'bnu Saîd Cerir'den, o el-A'meş'den, o da Ebu Sa¬lih'ten Ebu Hureyre RadiyALLAHü. Anh'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir;

"Resulullah Aleyhisselâm buyurdu ki; ALLAHü Teala'nın, yollar¬da dolaşarak zikreden insanları araştıran melekleri vardır. Bir yerde ALLAH'ı zikreden bir topluluk buldukları zaman, birbirlerine; geliniz, işte sizin aradıklarınız burada diye çağırırlar. Melekler, onları dünya göğüne kadar kanatlarıyla sararlar. Rableri, onların durumunu meleklerden daha iyi bilmekle beraber, meleklere so¬rar: Kullarım ne diyorlar? Melekler: Seni teşbih ediyorlar, Seni tek¬bir ediyorlar, Sana hamdediyorlar, Seni temcid ediyorlar, diye ce¬vap verirler. Hakk Teala buyurur: Beni gördüler mi? Melekler: Hayır, vALLAHi Seni görmediler, derler. ALLAHü Teala: Beni görselerdi ne olurdu? diye buyurur. Melekler: Eğer Seni görselerdi, Sana daha çok ibadet ederlerdi. Seni daha çok temcid ederlerdi, Sana daha çok hamdederlerdi, Seni daha çok teşbih ederlerdi, diye cevap verirler. ALLAHü Teala: Benden ne istiyorlar? diye buyurur. Melekler: Senden cenneti istiyorlar, derler. ALLAHü Teala: Orayı gördüler mi? diye buyurur. Melekler: Hayır vALLAHi, ey Rabbimiz onlar orayı görmediler, derler. Hakk Teala: Peki, onlar orayı görselerdi ne olurdu? diye buyurur. Melekler: Orayı görselerdi, oraya kavuşma hırsl-arı ve arzuları artardı, oraya olan rağbetleri ziyadeleşirdi, diye cevap verirler. ALLAHü Teala: Onlar neden sakınıyorlar? diye buyurur. Melekler: Cehennemden, derler. Al¬lahü Teala: Peki orayı gördüler mi? diye buyurur. Melekler: Hayır vALLAHi, ey Rabbimiz, onlar orayı görmediler, derler. ALLAHü Teala: Peki görselerdi nasıl olurdu?'diye'buyurur. Melekler: Görselerdi ondan daha şiddetle sakınırlar t ö.radan daha çok, çekinirlerdi, der¬ler. O zaman Allaliü Teala şöyle buyurur: Sizi şahid tutuyorum ki, Ben onları mağfiret eyledim. Bunun üzerine meleklerden biri: İçlerinde filanca var ki, o onlardan değil bir ihtiyaç için aralarına girmişti, der. ALLAHü Teala: Onlar bir meclisin adamlarıdır, içlerinden biri ayrı tutulamaz, buyurur." (Buhari: Daavat: 66.
Buhari, Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesâî, Muvatta’dan Kudsi Hadislerhttps://www.facebook.com/KA...


Hide
Loading download links..

  Related Videos