Share   Report!   Description

Erenler meclisinde hu diyenler Kâdirilerdir.
İçip aşkın şarabından kananlar Kadirilerdir.
Çekerler nâra'yı ya hû geçip hem can ile serden,
Yanıp aşkı ilahi ile dönenler Kadirilerdir.
Gürûhu dervişanın zül cenahı hem zahiri batın,
Sıratı cümleden evvel geçenler Kadirilerdir.
Ederler Tâlibi irşad, hem de rûzi şeb amma,
Ve lâkin hasmını berbat edenler Kadirilerdir.
Eğer feryad edip dersen, medet ya Gavsu Geylâni,
Senin imdadına derhal gelenler Kadirilerdir.
Aliyyül Murtazanın nesli pâk-i Seyyid-i âlem,
Târik-i Mustafa'ya baş eğenler Kadirilerdir.
Kelimullah ile hem bezm olup ervâh-ı âlemde,
Bu sırr-ı Nûr'u Ahmed'den alanlar Kadirilerdir.
Eğer ki hükmü işler şarka garba hem bilâ şüphe,
Ânın içün cümleye ser taç olanlar Kadirilerdir.
Rıza müştâk-ı Pirandır esiri Gavs-u Geylâni,
Delilim sırrı Kur'andır diyenler Kadirilerdir.
https://www.facebook.com/KA...


Hide
Loading download links..